கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்
Showing posts with label ரெய்கி வகுப்பு. Show all posts
Showing posts with label ரெய்கி வகுப்பு. Show all posts

மலேசியா மற்றும் இலங்கையில் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புIf you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised. http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

தமிழகத்தில் அடுத்த ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புகள்
If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

சென்னை வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்


ஜனவரி 04 & 05 சென்னை ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்.

Feedback from participants for Holistic Reiki - MSL4 class
Date: 04 & 05 Jan 2020
Venue: Aset Institute of Technology, Chennai

If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி வகுப்புப் புகைப்படங்கள்

Coimbatore Reiki Class 12-13 Dec 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கோயம்புத்தூர் ரெய்கி மாணவர்கள் சந்திப்பு

கோயம்புத்தூர் ரெய்கி மாணவர்கள் சந்திப்பு, பயிற்சி மற்றும் விளக்கக் கூட்டம் புகைப்படங்கள்