புதியவை
latest
குழந்தைகள்
Showing posts with label ரெய்கி காணொளிகள். Show all posts
Showing posts with label ரெய்கி காணொளிகள். Show all posts

Reiki Tamil Class #18 Guide to use Dowsing Rod and energy test with dowsing rod

டௌசிங் ரோட்டை  எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது? 

Reiki Tamil Class #17 Energy test with pendulum. பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தும் வழிமுறைகள்

பெண்டுலத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? பெண்டுலத்தை பயன்படுத்தி எவ்வாறு ஆற்றலை சோதிப்பது? வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு எவ்வாறு பெண்டுலத்தை தயாரிப்பது?

Reiki Tamil Class #16 Energy test with Pendulum and Dowsing rods

பெண்டுலம் மற்றும் டௌசிங் ரோட்டை பயன்படுத்தி ஆற்றலை சோதிக்கும் முறைகள்.

Reiki Tamil Class #15 Good and bad waves and vibrations around us. நல்ல மற்றும் தீய ஆற்றல்கள்.

Reiki Tamil Class #14 - How to learn Reiki? ரெய்கியை கற்றுக் கொள்வது எப்படி?

Reiki Tamil Class #10 -கர்மா - Karma


✔ கர்மா என்பது என்ன?
✔ பாவ புண்ணியம் என்பது என்ன?
✔ கர்மா எவ்வாறு செயல்படுகிறது?