மதங்கள்

இறைவன்

எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

இறைவன் என்பவர் ஒரே சக்தியாக இருந்தால், மனிதர்களுக்கிடையில் எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உர…

இறைவன்

இறைவன் ஒருவனே என்றால் எதற்காக இத்தனை மதங்கள் இத்தனை தெய்வங்கள்? இத்தனை பிரிவுகள்?

நாகரீகமடைந்த மனித இனங்கள், அதாவது ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்று சிந்திக்கக்கூடிய மனித இனங்கள் உருவாகி பல்லாயிரம்…

கேள்வி பதில்

தெய்வ வழிபாடுகள் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டன?

தெய்வ வழிபாடுகள் தனக்கு உதவியாக ஒரு சக்தி இருக்கிறது என்று மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கை அளிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top