பதில்

பதில்

பதில் மற்றும் விடை இவ்விரு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

ஒரே பொருளைத் தருவதைப் போன்ற தோற்றம் கொண்ட பல வார்த்தைகள் தமிழில் உள்ளன. வெளித்தோற்றத்திற்கு ஒரே பொருளைக் கொ…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top