திருக்குறள்

திருக்குறள்

திருக்குறளின் மருந்து அதிகாரத்தின் முன்னுரை

வணக்கம், திருக்குறளில் அத்தனையும் அடங்கியுள்ளன என்று கூறும் அளவுக்கு, மனிதர்களின் வாழ்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை…

That's All
To Top