புதியவை
latest
குழந்தைகள்
Showing posts with label காணொளிகள். Show all posts
Showing posts with label காணொளிகள். Show all posts

ஒரு நிமிட தியானம் காணொளிவிதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம்✔விதி என்பது என்ன?
✔விதி எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
✔விதிக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம் 

மனித வாழ்க்கையின் நோக்கம் என்ன?✔ வாழ்க்கை என்றால் என்ன?
✔ ஏன் மனித பிறப்பு எடுத்திருக்கிறோம்?
✔ வாழ்க்கையில் உறவுகள் எதற்காக?
✔ வாழ்க்கையில் இன்பங்களும் துன்பங்களும் ஏன் மாறி மாறி வருகின்றன?