எண்ணங்கள்

எண்ணங்கள்

நமது தேவைகளை நிறைவேற்ற பிரபஞ்சம் காத்திருக்கிறது.

மனிதன் விரும்பும் அனைத்தும் அவனுக்குக் கிடைக்குமா? அவனது ஆசைகள் நிறைவேற அவன் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா? கடவுளு…

எண்ணங்கள்

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை, முதலில் எண்ணத்தை மாற்றுவோம்.

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்பது சான்றோர் வாக்கு. நமது மனதில் உண்டாகும் எண்ணங்களே நமது வாழ்க்கையைத் தீர்மானிக்க…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top