கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்
Showing posts with label உயர் வள்ளுவம். Show all posts
Showing posts with label உயர் வள்ளுவம். Show all posts

உயர் வள்ளுவம் - 50 - வாய்மை Vaimai

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 49 - கள்ளாமை பாகம் 2 Kallamai Part 2

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 48 - ள்ளாமை பாகம் 1 Kallamai Part 1

உயர் வள்ளுவம் - 47 - கூடா ஒழுக்கம் 2 kuda olukkam 2


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 46 - தவம் பாகம் 2 கூடா ஒழுக்கம் பாகம் 1 thavam 2 kuda olukkam 1

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 45 - புலால் மறுத்தல் பாகம் 2 தவம் பாகம் 1 (Pulalmaruthal 2 Thavam 1)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 44 - அருளுடைமை பாகம்2 புலால் மறுத்தல் பாகம்1 Aruludamai 2 Pulalmaruthal 1

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 43 - அருளுடைமை பாகம் 1 Aruludaimai Part 1

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 42 - துறவறவியல் அறிமுகம் (Thuravaraviyal)

கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 41 - புகழ் பாகம் 2 (Pugal Part 2)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.

உயர் வள்ளுவம் - 40 - புகழ் பாகம் 1 (Pugal Part 1)


கற்க கசடற குழுவினர் ஏற்பாட்டில் இலங்கை திரு ஜெயராஜ் அவர்கள் வழங்கும், உயர் வள்ளுவம் திருக்குறள் வகுப்பின் காணொளி.