உணர்ச்சிகள்

உணர்ச்சிகள்

மனதில் தேங்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு தொடர்புடைய உடலின் உள் உறுப்புகள் எவை?

உணர்ச்சிகளும் அவை பாதிக்கும் உறுப்புகள் ஆணவம், கர்வம், திமிர், தற்பெருமை போன்ற உணர்ச்சிகள் மனதில் வெகுநாட…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top