ஈர்ப்பு விதி

ஈர்ப்பு விதி

LOA 5 -உங்களின் அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய நன்றியுணர்வு | Gratitude |

மனிதர்கள்  விரும்பும் விஷயங்களை, தங்களின் லட்சியங்களை அடைய முடியாமல் இருப்பதற்கும். பல வேளைகளில் தங்களின்…

ஈர்ப்பு விதி

LOA 3: நமது ஆசைகளை, தேவைகளை, லட்சியங்களை, குறிக்கோள்களை, அடைவது எப்படி?

இந்த உலகில் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனது  தேவைகளை ஆசைப்பட, அடைய, அனுபவிக்க உரிமையுண்டு. ஆனால் அதற்குரிய …

ஈர்ப்பு விதி

LOA 2: ஈர்ப்பு விதி - நமது தேவைகள் எவ்வாறு நிறைவேற்றப் படுகின்றன?

நமது தேவைகள் எவ்வாறு நிறைவேற்றப் படுகின்றன?  நாம் கேட்பவை எவ்வாறு கிடைக்கின்றன?  எவற்றையெல்லாம் நம்மா…

ஆசை

நாம் ஆசைப்படும் அனைத்தையும் கொடுக்கும் ஆற்றல் மனதுக்கு உள்ளதா?

மனதில் ஒரு ஆசையோ தேவையோ உருவாகும் போது, அதை எவ்வாறு அடைவது என்று மனம் திட்டம் வகுக்கும், வழிகாட்டும். ஆசையும…

ஈர்ப்பு விதி

வாழ்க்கையில் நாம் ஆசைப்படும் அனைத்தும் கிடைக்குமா?

நம் எண்ணத்தில் தோன்றும் ஆசைகளை மனம் உடனடியாக பூர்த்தி செய்வதில்லை. மாறாக நம் மனதில் தோன்றும் ஆசைகளின் நோக்கம…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top