ஆசை

ஆசை

நாம் ஆசைப்படும் அனைத்தையும் கொடுக்கும் ஆற்றல் மனதுக்கு உள்ளதா?

மனதில் ஒரு ஆசையோ தேவையோ உருவாகும் போது, அதை எவ்வாறு அடைவது என்று மனம் திட்டம் வகுக்கும், வழிகாட்டும். ஆசையும…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top