கேள்வி பதில்
கேள்வி பதில்
Showing posts with label அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள். Show all posts
Showing posts with label அக்குபஞ்சர் புள்ளிகள். Show all posts

Acupuncture Meridians And Points - Final

Acupuncture Meridians And Points : LR Channel

Acupuncture Meridians And Points : HT Channel


Acupuncture Meridians And Points : GB Channel


Acupuncture Meridians And Points : SI Channel


Acupuncture Meridians And Points : KI Channel

Acupuncture Meridians And Points : BL Channel


Acupuncture Meridians And Points : LI Channel


Acupuncture Meridians And Points : LU Channel


Acupuncture Meridians And Points : ST Channel


Acupuncture Meridians And Points : ST Channel


Acupuncture Meridians And Points: SP Channel


Acupuncture Meridians and Points: Intro speech


அக்குபங்சர் சிகிச்சைக்கு பயன்படும் உடல் முழுவதும் அமைந்துள்ள மூலகப் புள்ளிகளின் அமைவிடங்கள் அக்கு ஹீலர். போஸ் கே. முகமது மீரா அவர்களால் விளக்கப்படுகிறது.