பதில்

பதில் மற்றும் விடை இவ்விரு வார்த்தைகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

ஒரே பொருளைத் தருவதைப் போன்ற தோற்றம் கொண்ட பல வார்த்தைகள் தமிழில் உள்ளன. வெளித்தோற்றத்திற்கு ஒரே பொருளைக் கொ…

ரெய்கி

ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கியினால் வாழ்க்கையில் அடையக்கூடிய பயன்கள்

முறையாக ரெய்கி தீட்சைப் பெற்று, பயிற்சி செய்யும்போது குடும்பம், உறவுகள் மற்றும் சமுதாயத்தில் உண்டாகும் மாற்றங…

மேலும் இடுகைகள் ஏற்றுகிறது… That's All
To Top