வலிகளும் அவற்றுக்கான காரணங்களும் தீர்வுகளும்
குணப்படுத்த முடியாத நோய்கள்
திருமணம் மற்றும் முதலிரவு
வயிற்றில் புண்கள் உண்டாக காரணம் என்ன?
பசியில்லாமல் சாப்பிடுவதால் உண்டாகும் கேடுகள்
அதிர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் ஒன்றாக உணர்கிறேன்
காதலின்றி - அமையாது  உலகு
நீயல்லவா அதிசயம்
என் மனதின் இசை
நீயும் சேலையும்
வாழ்க்கை
காதலிக்கு கவிதை
உன் காதலை ஏண்டி மறைத்தாய்?
என்ன வாழ்க்கைடா இது?
கல்லுப்பு உடலுக்கு மிக நன்மையானது
கர்ப்பமான பெண்களுக்கு ஐயோடின் உப்புகளினால் ஆபத்து
காதலி விழித்துக் கொள்வாள்
இன்றைய காதல்
இளமையை வாங்க முடியாது
நம் காதல்