ரெய்கி & அக்குபங்சர் சிகிச்சை
ரெய்கி கற்றுக்கொள்ள விரும்புவார்களும், ரெய்கி தீட்சை பெற ஆர்வம் உள்ளவர்களும். ரெய்கி மற்றும் அக்குபங்சர் சிகிச்சை தேவைப்படுவோரும்  என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Reiki and Acupuncture Treatment 
Who needs Reiki healing, Reiki Attunement or interested to learn Reiki please contact me.

Contact me@WhatsApp:
https://wa.me/60103231755

Send Email