மன மேலான்மை கருத்துரையாடல்பன்னாட்டு  பயிற்சியாளர் மாஸ்டர் தன்னம்பிக்கை பாலசுப்பிரமணியம் அவர்களின் மன மேலான்மை கருத்துரையாடல்.

22/7/2021 வியாழக்கிழமை -  மலேசிய நேரம் இரவு 8.30 - (இந்திய நேரம் மாலை 6.00 மணி)

ZOOM Link

ZOOM ID: 655 175 2116
Passcode: meipporul

YOUTUBE CHANNEL LINK: https://youtu.be/W_BxGwjtdds

For more info: +6 010 3343346


To Top