நோய் உடலின் எந்த பகுதியில் முதலில் உருவாகும்?

 

 நோய் மனதில் தான் முதன் முதலில் தோன்றும். அதன் தொடர்ச்சியாகத்தான் உடலின் உறுப்புகளைப் பாதிக்கும். மனதில் தவறான எண்ணங்கள் தோன்றும் போதே அவற்றை மாற்றிக் கொண்டால் உடலில் நோய்கள் உருவாகாமல் தவிர்க்கலாம்.
To Top