அனைவரும் தியானம் செய்ய வேண்டுமா?

 

மனிதர்கள் அனைவருக்கும் மனம் எனும் கருவி இருப்பதனால், மனம் போன போக்கில் விலங்குகளை போன்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழாமல். மனதை தன் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்திருந்து ஒழுக்கமான அனைவருக்கும் பயனான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அனைவரும் தியானம் செய்வது அவசியமாகும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.