கோவிட்-19

Upcoming Holistic Reiki Classes


 

1. Introduction Class
Class level:  Introduction to Reiki
Duration: 2 hours

Date: 22 May 2021 (Saturday)
Time: (6:00pm India), (8:30pm Malaysia)

This is an Introduction and doubt clearing meeting. Everyone can join and learn basic about Reiki. Participants can ask questions and clear their doubts about our Reiki classes and clear doubts.2. The starter
Class level: Starter
Suitable for: New learners and refreshers
Healing type: Self-healing & cleansing

Duration:  1 day (4 hours)
Date: 23 May 2021 (Sunday)3. The Practitioner
Class level: Intermediate Level 1, 2 & 3
Suitable for: Personal and family healing & cleansing
Healing type: Self-healing, touch and without touch healing & cleansing

Date: 12 & 13 Jun 2021 (Saturday- Sunday)
Time: (6:00 pm India), (8:30 pm Malaysia)
Duration: 2 days (2 hours) – 2 days class, practices & Q&A Season4. Reiki Course – The Healer
Class level: Advanced Level 4
Suitable for: Advanced practitioners and healers
Healing type: Universal healing – Personal, Family, Friends, and Society (Self-healing, touch and without touch healing & cleansing / Distance healing)

Date: (10-11 July 2021) Saturday - Sunday


 

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.