ரெய்கி | Reiki | டிஸ்டன்ஸ் ஹீலிங் மூலமாக சர்க்கரை நோய் புண்ணைக் ஆற்றிய அனுபவம்

 


D.K Thilages wari
E mail: kthilagadp1@gmail.com
Mobile no: 8939058872

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.