சிறப்பாக ஹீலிங் செய்ய முடியும் என்ற புரிதலும் தைரியமும் உண்டானது

Online Class Participants Testimonial | Meipporul | V.Gowri | Salem


பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant's Testimonial

சிறப்பாக ஹீலிங் செய்ய முடியும் என்ற புரிதலும் தைரியமும் உண்டானது

Contact Details
V.Gowri, Salem
Cell: 9345089064.
gowriakshayaa21@gmail.com

For class and meeting information please visit:
Official Website: https://holisticrays.com


WhatsApp / Telegram / Social Groups:

Facebook pages: 

To Top