மலர் மருத்துவம் மிகவும் பயனாக இருந்தது | வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் தெரிகிறது.

  


Online Class Participants Testimonial | Meipporul | Kavitha | Mangaindal M M | Namakkal

பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant's Testimonial

மலர் மருத்துவம் மிகவும் பயனாக இருந்தது | வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றம் தெரிகிறது. 

Contact Details
Mangaindal M M
Rasipuram, Namakkal DT
mangaiandal19@gmail.com 
9585466407

For class and meeting information please visit:
Official Website: https://holisticrays.com


WhatsApp / Telegram / Social Groups:

Facebook pages: 


To Top