எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?

 


எவ்வாறு பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும்?
பிரார்த்தனைகள் எவ்வாறு பயனளிக்கின்றன?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.