கோவிட்-19 பெருந்தொற்றினை அமேரிக்க அரசாங்கம் எவ்வாறு கையாள்கிறது?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.