எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?


இறைவன் என்பவர் ஒரே சக்தியாக இருந்தால், மனிதர்களுக்கிடையில் எதனால் இத்தனை மாதங்கள், நம்பிக்கைகள், பிரிவுகள் உருவாகின?

For class and meeting information please visit:
Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:

Facebook pages: 

Visit our Tamil Blogs: 
https://www.rmtamil.com
​https://www.reikitamil.com
https://bathil.blogspot.com

Subscribe to our YouTube channels

To Top