இந்த கோவிட்-19 பண்டமி காலகட்டத்தில் பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை

இந்த கோவிட்-19  பண்டமி காலகட்டத்தில் பயமும் பதட்டமும் தேவையில்லை, தைரியமாக இருங்கள். இந்த கோவிட்-19  பண்டமி காலகட்டத்தில் அதிகமான தற்கொலைகள் நடப்பது ஏன்? 


To Top