கோவிட் -19 அனுபவங்கள் | விசாலம்

 


நாங்கள் எவ்வாறு கோவிட் கால கட்டத்தில் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறோம்?

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.