எளிதாக ஹீலிங் செய்ய முடிகிறது, விரைவாக குணம் தெரிகிறது

 


பயிற்சிகளில் கலந்துகொண்டவரின் அனுபவங்கள்
Online Class Participant's Testimonial

Contact Details
Visalam, Chennai
visalamc@gmail.com

For class and meeting information please visit:
Official Website: https://holisticrays.com

WhatsApp / Telegram / Social Groups:

Facebook pages: 


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.