இஸ்லாமியர்களுக்கு தடை செய்யப்பட்ட உணவு வகைகள்

 

இஸ்லாமியர்கள் எவற்றையெல்லாம் உண்ணலாம் எவற்றையெல்லாம் உண்ணக்கூடாது என்று சில வரையறைகள் உள்ளன. ஒரு பெரிய நோட்டு புத்தகத்தை வைத்து எவற்றையெல்லாம் உண்ணலாம் எவற்றையெல்லாம் உண்ணக்கூடாது என்று எழுதி வைத்துக் கொள்ள தேவையில்லை ஒரு சில வரையறைகளை கொண்டு அனுமதிக்கப்பட்ட உணவு வகைகளை அறிந்துக் கொள்ளலாம்.
 
தடை செய்யப்பட்ட உணவு வகைகள் 
1. அழுக்கான கெட்டுப்போன உணவுகள்.
2. விஷத்தன்மையுடைய மற்றும் மனிதனின் உடலையும் மனதையும் பாதிக்க கூடிய உணவுகள், தாவரங்கள்.
3. தானாக செத்த விலங்குகளின் மாமிசங்கள். (கடல் வாழ் உயிரினங்களை தவிர்த்து)
4. விபத்துக்கள், விலங்குகளுக்கு இடையிலான சண்டையில் செத்த விலங்குகளின் மாமிசங்கள்.
5. காவு கொடுக்கப்பட்ட, படையல், வழிபாடு செய்யப்பட்ட விலங்குகள் மாமிசங்கள்.
6. நகங்களால் வேட்டையாடும் விலங்குகள், பறவைகள்.
7. பற்களால் கடித்து வேட்டையாடும் விலங்குகள்.
8. நீர் நிலம் இரண்டிலும் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள்.
8. ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய உயிரினங்கள்.
9. இறைச்சியை உண்ணும் உயிரினங்கள்.
10. தோலை தனியாக உரிக்க முடியாத உயிரினங்கள்.
11. கழிவுகளை உண்ணும் உயிரினங்கள்.
12. நீரை நக்கி குடிக்கும் உயிரினங்கள்.
 
மேலே குறிப்பிடப் பட்டவற்றை தவிர்த்து மற்ற சுத்தமான விஷத் தன்மையற்ற அத்தனை பழங்களும், தாவரங்களும், கிழங்குகளும், விலங்குகளும், கடல்வாழ் உயிரினங்களும் மனிதர்களுக்கு உணவாக உட்கொள்ள அனுமதிக்கபட்டவை.
 

To Top