பார்த்துக்கொண்டே நிற்கிறேன்

 
மழைநீர் வழிந்தோடும் 
வறண்ட பூமியாய்
செய்வதறியாது 

பார்த்துக்கொண்டே 
நிற்கிறேன்
நீ கடந்து 
செல்கையில்

உன் பாதம் பட்டதால்
பூத்துக்குலுங்கும்
வாய்ப்புண்டு
நிலத்துக்கு

To Top