நீதான் என்னுள்ளம்

 

இருக்குமிடம் தெரியாமல்
தொலைத்தப் பொருளை
தேடுவது உலக வழக்கம்

ஆனால் உன்னை
அருகிலேயே வைத்துக்கொண்டு
இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன்

நீதான் என்னுள்ளம்
நீதான் என்னுலகம் 
என்பதை உணராமல்

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.