வைரஸ் என்பது என்ன?

வைரஸ் என்பது கண்களால் காண முடியாத நுண்ணிய கிருமிகள். கிருமிகள் என்பவை உயிரினங்கள் அல்ல. கிருமிகளின் பொதுவான வேலைகள் இரண்டு. கிருமிகள் ஒன்றை உருவாக்க அல்லது அழிக்க உதவுகின்றன.

உதாரணத்துக்கு: நுரையீரலில் இருக்கும் பழைய நாள்பட்ட கழிவுகளை அழிப்பதற்கு டீ. பி கிருமிகள் உதவுகின்றன. புண்களில் இருக்கும் ஆபத்தான விசயங்களை அழிப்பதற்கு சில கிருமிகள் உதவுகின்றன.

தோளில் புண்கள் ஏற்படும் போதும், சில நோய்கள் உருவாகும் போதும், உடல் உறுப்புகளில் பாதிப்புகள் ஏற்படும் போதும் அவற்றைச் சீர்செய்ய சில பாக்டீரியாக்கள் / கிருமிகள் உதவுகின்றன.
To Top