சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு கால்களில் எதனால் புண்கள் உண்டாகின்றன?


சர்க்கரை நோயாளிகள் அனுதினமும் அதிகமான இரசாயனம் கலந்த மருந்து மாத்திரைகளை உட்கொள்வார்கள். அவற்றின் இரசாயனங்கள் உடலால் முழுமையாக வெளியேற்ற முடியாமல் இரத்தத்திலேயே கலந்துவிடுகின்றன.

கால்களிலும் உடலிலும் தேங்கிய கழிவுகளையும் இரசாயனங்களையும் உடலைவிட்டு வெளியேற்ற உடலின் எதிர்ப்புச் சக்தி சுயமாகவே ஒரு புண்ணை உருவாக்குகிறது.

கால்களிலும் உடலிலும் தேங்கிய கழிவுகள் நீராகவும் சலமாகவும் இரத்தமாகவும் அந்த புண்ணின் மூலமாக உடலை விட்டு வெளியேறும். உடலின் கழிவுகள் முழுமையாக வெளியேறியதும் அந்த புண் சுயமாகவே ஆறிவிடும்.


To Top