பகலில் கண்களில் எதனால் எரிச்சல் உண்டாகின்றன?

பகல் வேளைகளில் கண்களில் எரிச்சல் உண்டானால் உடல் சோர்வாக இருக்கிறது, உடலில் கழிவுகள் அதிகரித்துவிட்டன, அல்லது உடலின் உஷ்ணம் அதிகரித்து விட்டது என்று பொருளாகும்.
To Top