ஓய்வு என்பது என்ன?

ஓய்வு என்பது உடல் செலவழித்துவிட்ட சக்திகளை மீண்டும் உற்பத்தி செய்துகொள்வதற்கு கொடுக்கப்படும் அவகாசம். உடல் உழைப்பு செய்யும் போது சோர்வோ, அசதியோ, வலியோ, உண்டானால் உடலின் ஆற்றல் குறைந்து விட்டது உடலுக்கு ஓய்வு தேவைப்படுகிறது என்பது பொருளாகும்.


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.