நோய்களிலிருந்து விடுதலை


நோய்களிலிருந்து விடுதலை
அக்கு ஹீலர் அ. உமர் பாரூக்


Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.