மனிதனால் இயற்கையைச் சாராமல் சுயமாக வாழ முடியுமா?

இயற்கையைச் சார்ந்தும், பல உயிர்கள் இணைந்தும், அனைத்து உயிர்களும் ஒன்றுடன் ஒன்று சார்ந்துமே இந்த உலகில் வாழ்கின்றன. மனிதன் உட்பட எந்த உயிராலும் இயற்கையைச் சாராமல் சுயமாக வாழ முடியாது.

No comments:

Post a Comment