மனிதனால் இயற்கையை சாராமல் சுயமாக வாழ முடியுமா?


இயற்கையை சார்ந்தும், பல உயிர்கள் இணைந்தும், எல்லா உயிர்களும் ஒன்று மற்றொன்றை சார்ந்துமே இந்த உலகில் வாழ்கின்றன. மனிதன் உட்பட எந்த உயிராலும் இயற்கையை சாராமல் சுயமாக வாழ முடியாது.

இந்த உலகமே ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிருடன் இணைந்த சங்கிலி அமைப்பாக தான் வடிவமைக்க பட்டுள்ளது. 

To Top