மனதுக்கு அறிவு உள்ளதா?

மனதுக்கு சுயமாக பகுத்தறிவு கிடையாது, அதற்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது. சரியானவற்றையும் தவறானவற்றையும் பிரித்துப் பார்க்கும் தன்மையும் கிடையாது. மனம் மனதுக்குள் பதிந்திருக்கும் பதிவுகளைக் கொண்டே முடிவுகளை எடுக்கிறது.


To Top