கொரோனா வைரஸ் எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

கொரோனா வைரஸ் கிருமிகள் 1930களில் தற்செயலாகக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

No comments:

Post a Comment