கொரோனா வைரஸ் என்பது என்ன?

கொரோனா என்பது கிருமிகளின் குடும்ப பெயர். COVID-19 னும் Coronavirus (CoV) என்று வகைப்படுத்தப்பட்ட கிருமி குடும்பத்தைச் சார்ந்தது. சில வருடங்களுக்கு முன்பு பிரபல்யமாக இருந்த (SARS) மற்றும் (MERS) கிருமிகளும் (CoV) கிருமி வகையைச் சார்ந்தவைதான்.
To Top