சென்னை வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்


ஜனவரி 04 & 05 சென்னை ஹோலிஸ்டிக் ரெய்கி பயிற்சி வகுப்பில் கலந்துகொண்டவர்களின் கருத்துக்கள்.

Feedback from participants for Holistic Reiki - MSL4 class
Date: 04 & 05 Jan 2020
Venue: Aset Institute of Technology, Chennai

If you are interested to join our next Holistic Reiki Class, please fill this form. We will update when organised.  http://www.holisticrays.com / or Join our Telegram Group: http://t.me/meipporul
To Top