அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளி என்பவர் கற்றுக்கொண்ட விசயங்களைக் கொண்டு சிந்தித்து முடிவுகளை எடுக்க கூறியவர். புத்திசாலி என்பவர் புதிய விஷயமாக இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் சுயமாக சிந்தித்து முடிவெடுக்கக் கூடியவர்.


To Top