அறிவாளிக்கும், புத்திசாலிக்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அறிவாளி என்பவர் கற்றுக்கொண்ட விசயங்களைக் கொண்டு சிந்தித்து முடிவுகளை எடுப்பவர். புத்திசாலி என்பவர் புதிய விஷயமாக இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையிலும் சுயமாகச் சிந்தித்து முடிவெடுக்கக்கூடியவர்.

No comments:

Post a Comment