வாழ்க்கை புத்தகம்

வாழ்க்கையெனும்  புத்தகத்தை
சிலர் பரிச்சையாக எண்ணி
பதில் எழுதத் துடிக்கிறார்கள்
சிலர் கதைகளாக எண்ணி
கற்பனையில் மிதக்கிறார்கள்

சிலருக்குக் கவிதைகள்
சிலருக்குக் கட்டுரைகள்
சிலருக்கு அகராதிகள்
சிலருக்குக் கதைகள்
சிலருக்கு நாவல்கள்
சிலருக்குச் சரித்திரங்கள்
சிலருக்கு வெற்று காகிதங்கள்

வாழ்க்கை அனைவருக்கும்
சமமாக அமைவதில்லை
தகுதிக்கு ஏற்ப
கொடுக்கப்படுகிறது

கொடுக்கப்பட்டதை
முதலில் ஆராய்ந்து
புரிந்துக் கொண்டு
வாழத் தொடங்குங்கள்


To Top