மாடப்புறா, மடப்புற ஆனது

தன் ஜோடிப்புறா
என்றாவது திரும்பும்
என்ற ஆசையில்
கோபுரத்தில் கூடுகட்டியது
மாடப்புறா

அது வரும்
ஆனால் வராது
என்று கடைசிவரை
உணராத மாடப்புறா
மடப்புற ஆனது

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.