காதலும் கவிதையும்

கவிதைகள் வடிக்கும்
தருணத்தில் எல்லாம்
உன் நினைவுகள்
உதிப்பதில்லை

உன் நினைவுகள்
தோன்றும் தருணத்தில்
எல்லாம் கவிதைகள்
உதிப்பதில்லை

இருந்தும்
உன் நினைவுகளோடு
வடிக்கும் கவிதையில்
முழுமை தெரிகிறது

தூரமும் எல்லையும்
காதலில் இல்லை
என்பதும் புரிகிறது

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.