காதலின்றி - அமையாது உலகு

கோடி கோடியாக
கவிதைகள் எழுதியும்
சொற்களுக்கு இன்னும்
பஞ்சம் உருவாகவில்லை

புதிதாக தினம்
கவிதைகளை
தீட்டிக் கொண்டே
இருக்கிறார்கள்

காரணம்
பெண்கள் - இன்னும்
பிறந்துக் கொண்டே
இருக்கிறார்கள்

காதலும் தினம்
மலர்ந்துக் கொண்டே
இருக்கிறது

காதலின்றி - அமையாது
உலகு

To Top