காதலின்றி - அமையாது உலகு

கோடி கோடியாக
கவிதைகள் எழுதியும்
சொற்களுக்கு இன்னும்
பஞ்சம் உருவாகவில்லை

புதிதாக தினம்
கவிதைகளை
தீட்டிக் கொண்டே
இருக்கிறார்கள்

காரணம்
பெண்கள் - இன்னும்
பிறந்துக் கொண்டே
இருக்கிறார்கள்

காதலும் தினம்
மலர்ந்துக் கொண்டே
இருக்கிறது

காதலின்றி - அமையாது
உலகு

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.