காதலிக்கு கவிதை

பஞ்சவர்ண
நிலா

வண்ண
மலர்க்காடு

தேன் சிந்தும்
தேக்கு

இசை பாடும்
மூங்கில்

பனியில் செதுக்கிய
சிற்பம்

உயிரை உருக்கும்
ரோஜா

ராஜ போதையின்
ராணி

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.