காதலிக்கு கவிதை

பஞ்சவர்ண
நிலா

வண்ண
மலர்க்காடு

தேன் சிந்தும்
தேக்கு

இசை பாடும்
மூங்கில்

பனியில் செதுக்கிய
சிற்பம்

உயிரை உருக்கும்
ரோஜா

ராஜ போதையின்
ராணி

To Top