வாழ்க்கை

என்னடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

ஏன்டா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எதுக்குடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எப்படிடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்
அமைந்துவிடுகிறது

கேள்விகளில் உள்ள
டாக்களை நீக்கிவிட்டாலே
கேள்விகளுக்கு விடைகளும்
வாழ்க்கைக்கு தீர்வுகளும்
கிடைத்துவிடும்

To Top