வாழ்க்கை

என்னடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

ஏன்டா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எதுக்குடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்

எப்படிடா?
என்பதைப் போல்
சிலர் வாழ்க்கையும்
அமைந்துவிடுகிறது

கேள்விகளில் உள்ள
டாக்களை நீக்கிவிட்டாலே
கேள்விகளுக்கு விடைகளும்
வாழ்க்கைக்கு தீர்வுகளும்
கிடைத்துவிடும்

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.