என் மனதின் இசை

கர்நாடக சங்கீதமாக
துடித்துக் கொண்டிருந்த
என் மனது

உன்னைக் காணும்
வேளைகளில் மட்டும்
குத்துப் பாடலாக
குத்துகிறது

நீ என் அருகில்
நெருங்கும் போது
சிம்பனி இசையாக
பம்புகிறது

தனிமையில் - உன்
நினைவுகள் தோன்றும்
போது மட்டும்
சாவு மேளமாக
தெறிக்கவிடுகிறது

To Top