அதிர்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் ஒன்றாக உணர்கிறேன்

அதிர்ச்சியையும்
மகிழ்ச்சியையும்
ஒன்றாக உணர முடியுமா?
இப்போது உணர்கிறேன் - நான்

கூட்ட நெரிசலில்
செல்போனை தொலைத்தவன்
அனுபவிக்கும் அதிர்ச்சியையும்

அவனுக்குப் பரிசாக
ஐபோன் கிடைத்ததைப்
போன்ற மகிழ்ச்சியையும்
ஒன்றாக உணர்கிறேன்

நீ என் காதலை
நிராகரித்தப் போதும்
அருகில் புன்னகைத்த
உன் தங்கையை
கண்ட போதும்
😉

To Top