மனத்துக்கொண்டே இருக்கிறது

உதிர்ந்த பின்பும்
பிரியாத மல்லிகையின்
வாசம் போல்

பிரிந்த பின்பும்
பிரியாத - உன்
நினைவுகள்

மனத்துக் கொண்டே
இருக்கிறது - என்
மனதில்

To Top