மனத்துக்கொண்டே இருக்கிறது

உதிர்ந்த பின்பும்
பிரியாத மல்லிகையின்
வாசம் போல்

பிரிந்த பின்பும்
பிரியாத - உன்
நினைவுகள்

மனத்துக் கொண்டே
இருக்கிறது - என்
மனதில்

Post a Comment

இந்த கட்டுரை தொடர்பான தங்களின் கருத்துக்களை மிகவும் எதிர்பார்க்கிறேன். கேள்வி, சந்தேகம், திருத்தம் மற்றும் கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யவும்.